Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 472

I. Kaldırılması

C. Diğer kısıtlılarda

I. Kaldırılması

Madde 472 - Diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, yetkili vesayet makamının kararıyla sona erer.

Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir.

Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 03.10.2005, E: 2005/15039, K: 2005/17934:

“… Davacı, Nazilli Aile Mahkemesinin 9.3.2004 tarihli 2004/53-137 sayılı kararı ile; Türk Medeni Kanununun 405. maddesi gereğince kısıtlanmış, babası Mehmet Ağırbaş vasi atanmıştır.

Kısıtlı, Nazilli Sulh Hukuk Mahkemesine verdiği 13.5.2005 tarihli dilekçesi ile; vesayeti gerektiren bir sebebin bulunmadığını, vasi olarak atanan babasının da kendisine bakmadığını, bankadaki kendine ait parayı vasisinin çekip kısıtlı için harcamadığını ileri sürerek babasının vesayetinden kurtulmak istediğini bildirmiştir.

Dava, vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalktığı iddiasıyla kısıtlı üzerindeki vesayetin kaldırılması (TMK. Md.472 ve 474) ve vasilik görevinin vasinin görevden alınması suretiyle sona erdirilmesi (TMK.483) isteklerini birlikte içermektedir. Davada husumetin vasiye yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve vesayet dosyası içindeki raporla işbu davada alınan raporlar arasındaki aykırılığın kısıtlının gerekirse adli tıbba sevk edilmek ve oradan rapor aldırılmak suretiyle giderilmesi, tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, açıklanan yönler gözetilmeden eksik hasım ve eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

C DİĞER VESAYETE TABİ KİMSELER HAKKINDA

I. Vesayetin ref’i şartları

Madde 416

Sair eşhas üzerindeki vesayet, mahkemei asliye tarafından ref ile nihayet bulur. Hacir sebebi zail olunca mahkemei asliye hacri ref ile mükelleftir.

Mahcur ile alâkadarlardan herbiri, hacrin refini talep edebilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 416 ncı maddesini karşılamaktadır.

Madde kenar başlığıyla birlikte yeniden kaleme alınmıştır. Kaynak Kanunda bu maddeyi karşılayan 433 üncü maddenin kenar başlığı “Vesayetin sona erme koşulları” şeklindedir. 1984 tarihli Öntasarıda da aynı deyim kullanılmıştır. Oysa bu maddede vesayetin sonra erme sebepleri düzenlenmiştir. Bu nedenle “vesayetin ref ‘i şartları” biçimindeki kenar başlık “Kaldırılması” olarak değiştirilmiştir.

Maddenin birinci fıkrası arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu maddede yer alan “asliye mahkemesi” deyimi yerine vesayete son verme görev ve yetkisi vesayet makamına ait olduğundan “vesayet makamı” deyimi kullanılmıştır.

İkinci fıkrada vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkmış olması durumunda vesayet makamının vesayetin sona ermesine karar vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Maddenin üçüncü fıkrası kısıtlı ve menfaati bulunan ilgililerden her birinin vesayetin kaldırılmasını istemesine olanak tanımaktadır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Bei andern Bevormundeten

I. Voraussetzung der Aufhebung

Art. 433

1 Die Vormundschaft über andere Personen endigt mit der Aufhebung durch die zuständige Behörde.

2 Die Behörde ist zu dieser Aufhebung verpflichtet, sobald ein Grund zur Bevormundung nicht mehr besteht.

3 Der Bevormundete sowie jedermann, der ein Interesse hat, kann die Aufhebung der Vormundschaft beantragen.

2-) CCS:

C. Tutelle des autres interdits

I. Mainlevée

Art. 433

1 Dans les autres cas, la tutelle prend fin lorsque l’autorité compétente le décide.

2 L’autorité est tenue de donner mainlevée de l’interdiction dès que la tutelle n’est plus justifiée.

3 La mainlevée de l’interdiction peut être demandée par l’interdit et par tout intéressé.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 433. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X