Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 62

4. İlk genel kurul toplantısı

4. İlk genel kurul toplantısı

Madde 62 - (5253 sayılı ve 04.11.2004 tarihli Kanunun 38. maddesi ile değişik) I Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

I-) Not:

Hüküm, 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 38. maddesinin (A) bendi gereğince değişikliğe uğramıştır (RG. 23.11.2004; S: 25649).

Hükmün değişikliğe uğramadan önceki metni şu şekilde idi:

“ Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.”

II-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 14.06.2007, E: 2007/8968, K: 2007/10079:

“… Dernekler, 60’ncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler. (TMK.’nun 5253 sayılı kanunla değişik 62. maddesi)

Davalı dernek; kuruluş bildirimini, tüzüğünü ve gerekli diğer belgeleri, yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine 01.11.2005 tarihinde “alındı belgesi” karşılığı vererek, bu tarihte tüzel kişilik kazanmıştır. (TMK .md. 59)

Mülki amirlikçe yapılan inceleme sonucu; kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve belgelerde kanuna aykırılık ve noksanlık bulunmadığı belirlenerek, bu husus davalı derneğe yazı ile 20.01.2006 tarihinde bildirilmiştir. Dosyaya sunulan belgelerden davalı dernek, ilk genel kurul tolantısını, yasada belirlenen (TMK.’nun değişik 62. mad.) altı aylık süre içinde 11.06.2006 tarihinde yapmış ve zorunlu organlarını oluşturmuştur. Genel kurul sonuçlarına ilişkin bildirimin, Dernekler İl Müdürlüğüne, genel kurulu izleyen 30 gün içinde (Dernekler K. m. 23) verilmemiş olması, cezai yaptırımı gerektiren bir husus olup, derneğin Türk Medeni Kanununun 87/2. maddesi gereğince kendiliğinden dağıldığının tespitini gerektirmez. …”

2-) Y. 2. HD, T: 25.02.2003, E: 2003/1065, K: 2003/2391:

“… Dava Cumhuriyet Savcısı tarafından … açılmıştır. Bu nedenle davanın Cumhuriyet Savcısı huzur(u) ile görülmesi gerekir. Cumhuriyet Savcısı davet edilmeden davaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı olduğu gibi …”

III-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

IV-) Madde Gerekçesi:

Maddede yeni kurulmuş olan bir derneğin ilk genel kurul toplantısını tüzüğünün gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde yapması ve kanunen kurulması gerekli olan organlarını bu genel kurul toplantısında oluşturması zorunluluğu getirilmektedir. Derneğin fiil ehliyetinin başlayabilmesi, yani dernek adına hukukî işlemlere girişilebilmesi ancak bu zorunlu organların oluşturulmasıyla mümkün olabilecektir.

V-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X